image

Statut Stowarzyszenia

Artykuł 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Kolarzy Zawodowych w Polsce” – w dalszych postanowieniach Statutu zwane będzie: „Stowarzyszeniem”
 2. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.
 3. Stowarzyszenie jest bezstronne oraz niezależne od pracodawców, organów administracji państwowej, organów samorządowych, organizacji gospodarczych, partii politycznych.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20. poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu.
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 7. Stowarzyszenie może posiadać własną pieczęć oraz logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd.
 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Artykuł 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, Republika Czech oraz Republika Słowacji z zastrzeżeniem art. 2.2.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czech i Republiki Słowacji w innych państwach, pod warunkiem, że prawo danego państwo dopuszcza taką działalność.

Artykuł 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdynia.
 2. Zarząd jest uprawniony do zmiany siedziby Stowarzyszenia.

Artykuł 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. Zarząd decyduje o podjęciu działań zmierzających do przystąpienia do organizacji oraz o przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Rozdział II 

Cele i środki działania

Artykuł 5

 1. Celem Stowarzyszenia jest ochrona statusu, interesów oraz godności kolarzy, którzy uprawiają profesjonalne kolarstwo jako: pracownicy, samozatrudnieni lub dla których kolarstwo pozostaje źródłem dochodu, w tym w szczególności:
 1. Ochrona interesów profesjonalnych kolarzy i dbanie o jak najlepszy wizerunek i pozycję członków Stowarzyszenia w relacjach z krajowymi i międzynarodowymi federacjami kolarskimi, klubami sportowymi, sponsorami, organizatorami zawodów kolarskich oraz z jakimikolwiek innymi podmiotami, które każdorazowo łączy z członkiem Stowarzyszenia jakikolwiek stosunek prawny, niezależnie od jego formy, związany bezpośrednio z uprawianym przez członka Stowarzyszenia profesjonalnym kolarstwem;
 2. Informowania kolarzy o ich prawach i obowiązkach wynikających z regulacji krajowych i międzynarodowych federacji kolarskich, klubów sportowych oraz innych organizacji zarządzających krajowymi lub międzynarodowymi zawodami kolarskimi, jak również każdego innego podmiotu, który każdorazowo łączy z członkiem Stowarzyszenia jakikolwiek stosunek prawny, niezależnie od jego formy, związany bezpośrednio z uprawianym przez członka Stowarzyszenia profesjonalnym kolarstwem;
 3. Pozyskiwanie sponsorów przekazujących środki na realizację innych celów Stowarzyszenia;
 4. Zapewnienie pomocy materialnej i niematerialnej członkom Stowarzyszenia, w szczególności w celu:
 • Ułatwienia młodym kolarzom startu w karierze;
 • Poprawy sytuacji kolarzy, którzy pozostają w sporze dowolnego rodzaju z krajową lub międzynarodową federacją kolarską, klubami sportowymi, sponsorami, organizatorami zawodów kolarskich i wszystkimi innymi podmiotami, które są stroną w stosunku prawnym z kolarzem, niezależnie od jego formy;
 • Aktywizacji zawodowej kolarzy, w szczególności po zakończeniu przez nich sportowych karier.
 1. Popularyzacja zdrowego trybu życia i kolarstwa jako dyscypliny sportu.
 1. W swojej działalności Stowarzyszenie przestrzega następujących zasad:
 1. Równość wszystkich członków, bez dyskryminacji rasowej, politycznej, religijnej lub jakiegokolwiek innego typu;
 2. Charakter non-profit Stowarzyszenia: środki finansowe Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie w celu realizacji celów określonych w Statucie. Członkowie Stowarzyszenia nie mają prawa do jego majątku. 

Artykuł 6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Zapewnianie informacji prawnych oraz materiałów informacyjnych dla kolarzy;
 2. Koordynowanie wymiany informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 3. Organizację i udział w spotkaniach i szkoleniach członków Stowarzyszenia;
 4. Lobbing na korzyść członków Stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych federacjach kolarskich;
 5. Upowszechnianie informacji dotyczących członków, ich praw i obowiązków wynikających z przepisów krajowych i międzynarodowych federacji kolarskich;
 6. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w relacjach z osobami trzecimi i podmiotami zewnętrznymi, w szczególności w relacjach z krajowymi i międzynarodowymi federacjami kolarskimi, klubami sportowymi, sponsorami oraz każdego rodzaju innym podmiotem, który każdorazowo łączy z członkiem Stowarzyszenia jakikolwiek stosunek prawny, niezależnie od jego formy, związany bezpośrednio z uprawianym przez członka Stowarzyszenia profesjonalnym kolarstwem;
 7. Przygotowywanie projektów przepisów regulujących relacje kolarzy z innymi podmiotami funkcjonującymi w profesjonalnym kolarstwie, zmierzających każdorazowo do poprawienia zbiorowych warunków pracy członków Stowarzyszenia.

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia

Artykuł 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. Zwyczajnych;
 2. Honorowych.

Artykuł 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna niezależnie od płci, posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czech albo Republiki Słowacji, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych i akceptująca cele statutowe Stowarzyszenie oraz, która:
 1. Jest profesjonalnym kolarzem – w szczególności, która jest pracownikiem, samozatrudnionym lub dla której kolarstwo pozostaje źródłem dochodu i która posiada licencję kolarską wydaną przez Polski Związek Kolarski, Czeski Związek Kolarski albo Słowacki Związek Kolarski w kategorii Elite. Członkiem zwyczajnym może również zostać każdy profesjonalny kolarz narodowości polskiej, czeskiej lub słowackiej, która pozostaje stroną kontraktu z UCI ProTeam albo Professional Continental Team na poziomie międzynarodowym albo pozostająca stroną kontraktu z drużyną Continental zgodnie z definicją zawartą w przepisach UCI i Federacji Narodowych;
 2. Przedłoży pisemną deklarację członkostwa;
 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia staje się członkiem zwyczajnym na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Artykuł 9

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, a także w kolarstwo – dotyczy to w szczególności emerytowanych profesjonalnych kolarzy, o których mowa w art. 8 ust. 1 a).
 2. Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

Artykuł 10

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 
  1. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia; 
  2. wykorzystania wszystkich form działalności Stowarzyszenia; 
  3. udziału w spotkaniach, wykładach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
  4. składania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 1.  Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
 1. brać udział w działalności Stowarzyszenia (w szczególności w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym) i realizacji jego celów;
 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. informowania władz Stowarzyszenia w przypadku jakiegokolwiek potencjalnego sporu jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy członkiem Stowarzyszenia a osobami trzecimi i/lub podmiotami, w szczególności w relacjach z krajowymi lub międzynarodowymi federacjami kolarskimi, klubami sportowymi, sponsorami, organizatorami zawodów kolarskich i innymi podmiotami, które każdorazową są stroną stosunku prawnego z członkiem Stowarzyszenia, niezależnie od jego formy związanego bezpośrednio z uprawianym przez członka Stowarzyszenia profesjonalnym kolarstwem.
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są wszyscy jego członkowie założyciele.

Artykuł 11

Członkowie honorowi nie mają czynnych praw wyborczych, ale mogą uczestniczyć w charakterze doradczym we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, poza tym mają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia określone w art. 10 ust. 1 i 2.

Artykuł 12

Cudzoziemcy posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi polskich członków Stowarzyszenia i mają te same prawa i obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

Artykuł 13

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 2. Wykluczenia przez Zarząd z uwagi na:
 • Naruszenie przepisów Statutu lub nieprzestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia;
 • Rezygnację z czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
 • Pisemny wniosek większości członków Stowarzyszenia;
 • Działanie członka Stowarzyszenia, które może narazić Stowarzyszenie na szkodę lub w inny sposób negatywnie wpływać na działalność Stowarzyszenia.
 1. Skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności na podstawie prawomocnego wyroku sądu;
 2. Śmierci członka.
 1. Każdy członek ma prawo opuścić Stowarzyszenie do końca roku kalendarzowego z okresem wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 6 (sześć) miesięcy, z wyjątkiem szczególnych przypadków. 
 2. Po otrzymaniu uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa członek może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. Uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na następnym Walnym Zebraniu Członków.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta przez Walne Zebranie Członków, członkostwo członka zostaje zawieszone.

Rozdzial IV

Władze Stowarzyszenia

Artykuł 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

Artykuł 15

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez 3 kadencje, chyba że Walne Zebranie Członków zdecyduje inaczej w konkretnym przypadku.

Artykuł 16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Artykuł 17

Jeśli skład władz Stowarzyszenia zmniejszy się w trakcie kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić poprzez kooptację, która jest wykonywana przez innych członków ciała, które zmniejszyły się. W tym trybie nie można wyznaczyć więcej niż połowy składu organu. Kooptowanie nie może mieć miejsca w przypadku odwołania członka przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zebranie Członków

Artykuł 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

Artykuł 19

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia – z głosem stanowiącym;
 2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym;
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Walne Zebranie Członków wybierające Zarząd i Komisję Rewizyjną odbywa się co 3 lata.
 3. Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w dowolnym czasie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy przesłać każdemu członkowi pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed terminem wyznaczonym na posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół. Podczas każdego posiedzenia Walnego Zebrania Członków można odczytać protokół poprzedniego posiedzenia, aby mogły zostać zatwierdzone i, jeśli to konieczne, zmienione.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równości głosów propozycję uznaje się za odrzuconą.
 7. Jednakże wymagana jest większość dwóch trzecich (2/3) głosów obecnych członków w następujących przypadkach:
  1. Zmiana Statutu;
  2. Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 1. Walne Zebranie Członków nie obraduje nad jakimkolwiek punktem, który nie znajduje się w porządku obrad, chyba że większość dwóch trzecich (2/3) obecnych członków zdecyduje inaczej.
 2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu.

Artykuł 20

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. Uchwalanie zmian Statutu. Wszelkie propozycje zmiany Statutu powinny być przedłożone na piśmie Zarządowi na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków;
 3. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych organów;
 4. Udzielanie ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia członków honorowych;
 7. Badanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 8. Rozpatrywanie wniosków i podań członków Stowarzyszenia lub jego władz;
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 11. Podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków zastrzeżonych przez Statut.

Zarząd Stowarzyszenia

Artykuł 21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd jest uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes oraz jeden członek Zarządu działający łącznie.

Artykuł 22

 1. Zarząd Składa się z 3 osób, w tym Prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa oraz Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. Pierwszego prezesa oraz wiceprezesów wybiera się na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia.
 2. Zarząd powołuje się na wspólną kadencję.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
 5. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem złożenia takiego oświadczenia.

Artykuł 23

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. Realizacja celów Stowarzyszenia;
  2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  3. Przygotowywanie aktualnych prac Stowarzyszenia i planów budżetowych;
  4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Stowarzyszenia. Finansowanie Stowarzyszenia może zostać zapewnione przez organizatorów wyścigów kolarskich, osoby i podmioty trzecie – krajowe lub międzynarodowe lub inne, które wpłacą pośrednio lub bezpośrednio wszelkie nagrody pieniężne, premie lub należności wynikające z umowy na rzecz Stowarzyszenia w imieniu swoich członków;
  6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  7. Przyjmowanie i wykluczanie członków;
  8. Określenie własnej organizacji;
  9. Zarządzanie i administracja Stowarzyszeniem;
  10. Upoważnienie do działania w imieniu Stowarzyszenia oraz do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do ochrony interesów członków i do realizacji celów Stowarzyszenia;
  11. Sporządzanie oraz przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia rachunku zysków i strat oraz bilansu każdego roku obrotowego, jak również programu oraz budżetu zaproponowanego na następny rok budżetowy;
  12. Zatrudnianie personelu niezbędnego do wykonywania działalności Stowarzyszenia, określanie ich wynagrodzenia i udzielanie pełnomocnictwa osobom i podmiotom trzecim niezbędnych do prowadzenia działalności Stowarzyszenia;
  13. Powoływanie grup roboczych niezbędnych do osiągnięcia celów Stowarzyszenia;
  14. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady oraz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Artykuł 24

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jego zastępca. Zarząd spotyka się na sesji zwyczajnej w odstępach czasu ustalonych przez swoich członków, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Zarząd zbiera się na posiedzeniu nadzwyczajnym po zwołaniu przez Prezesa lub na wniosek 2 jego członków.

Artykuł 25

 1. Posiedzenie Zarządu uważa się za prawidłowo zwołane w sytuacji, gdy zostało zwołane zgodnie z treścią art. 24 Statutu oraz bierze w nim udział większość członków Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Zarządu, o których zostali poinformowani. Członek Zarządu może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo, jeśli uzasadnią i wyjaśnią powody swojej nieobecności.
 3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów członków obecnych lub reprezentowanych. W przypadku równej ilości głosów, Prezes ma decydujący głos.

Artykuł 26

Za zgodą 2/3 (dwóch trzecich) członków, Zarząd może przekazać część swoich działań komisjom lub grupom roboczym i wyznaczyć przedstawicieli, którzy powierzą im pewne zadania, które uzna za konieczne.

Artykuł 27

Protokół sporządzany jest z obrad Zarządu. Podczas każdego posiedzenia Zarządu można odczytać protokół poprzedniego posiedzenia, w celu jego zatwierdzenia i ewentualnej zmiany. Każdy wniosek o zmianę protokołu jest przesyłany do Prezesa w ciągu 30 dni od sporządzenia protokołu.

Artykuł 28

 1. Prezes i wiceprezesi powoływani są na 3-letnią kadencję i mogą zostać ponownie wybrany.
 2. Prezes przewodniczy Walnemu Zebraniu Członków oraz Zarządowi. Jeśli przewodniczący jest nieobecny lub nie może uczestniczyć, zastępuje go wskazany wiceprezes.

Artykuł 29

 1. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
 4. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej udzielać wszelkich informacji oraz przedstawić niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.

Komisja Rewizyjna

Artykuł 30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na wspólną kadencję.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród członków Stowarzyszenia.
 6. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem złożenia takiego oświadczenia woli.

Artykuł 31

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Zarządu;
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
 3. prawo do złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków i posiedzenia Zarządu;
 4. głosowanie za przyjęciem sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Artykuł 32

  1. Rok budżetowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
  2. Zasoby Stowarzyszenia obejmują w szczególności: dobrowolne składki członków, wpływy z inicjatyw lub wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, darowizn lub zapisów. Decyzję o przyjęciu darowizny i/lub zapisu podejmuje Zarząd.
  3. Stowarzyszenie prowadzi księgi finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Decyzje o zakupie, zbyciu i obciążeniu majątku Stowarzyszenia podejmowane są przez Zarząd.
  5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes oraz jeden członek Zarządu działający łącznie.
  6. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie może powołać skarbnika i/lub audytora zewnętrznego i/lub audytora wewnętrznego.
  7. W powyższym przypadku audytor sporządza stosowne sprawozdanie, które należy przedłożyć Zgromadzeniu Ogólnemu.
 • Środki finansowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszym Regulaminie. Członkowie Stowarzyszenia nie mają prawa do tych zasobów.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Artykuł 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu i uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania .
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji i podziału majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy polskiej ustawy o stowarzyszeniach.